Privaatsuspoliitika

Kasutades OÜ ABCANIME (edaspidi “Anix”, “veebipood”) teenuseid, nõustub andmesubjekt (edaspidi “Klient”, “teie”), kelle isikuandmeid töödeldakse, oma isikuandmete töötlemisega järgmistel tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Anix teenuste osutamiseks ja toodete müügiks, ilma milleta pole Anix pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused viidi vastavusse isikuandmete kaitset käsitleva EL määrusega, mille leiate siit

Isikuandmete töötlemine
1. Veebipoe https://anix-shop.com/ isikuandmete vastutav töötleja on OÜ ABCANIME (registrikood 14041155) asukohaga Punane 6, tel + 372 6856 898 ja e-posti aadress info@anix-shop.com.
2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
(ostuajalugu);
− klienditoe andmed.
Anix töötleb üksnes isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui te otsustate jätta tellimuse täitmiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik teiega ühendust võtta ning teile teenust osutada.
3. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, Kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
4. Veebipoel Anix-shop on õigus kasutada Kliendi e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile. Seejuures on teil õigus Anixile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Teie isikuandmete turvalisus on Anixile tähtis. Anix kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab Teie isikuandmete turvalisuse eest.

5. Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
6. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:
Anix reeglina ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Peame vajalikuks märkida, et Anix võib edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult sellistel juhtudel nagu andmete edastamine audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale või mis tahes muule isikule, kes osutab Anixile teenust (nt IT-teenus).
Anix edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või
andmemajutuse tagamiseks.
7. Isikuandmeid hoitakse zone.ee ja Anix-shop.com serverites, mida talletatakse Eestis (Tallinnas).
Kõiki isikuandmeid hoitakse Anix-shop.com serveris senikaua, kuni me neid ära ei kustuta. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
8. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, seda teha ei saa.
9. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed 14 päeva jooksul zone.ee serverist, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis ostuajalugu kustutakse 1 päeva jooksul. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse.

10. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
11. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostiks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Anix-shop veebilehel. Isikuandmete töötlemisega seonduvalt on teil õigus:
● taotleda juurdepääsu Anixi poolt teie kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda
isikuandmete koopiat;
● taotleda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta
tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
● nõuda, et Anix piiraks teie kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
● esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta või te soovite kasutada mõnda eelpool nimetatud õigust, siis palume teil esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus Anixi e-posti aadressile info@anix-shop.com.
Anixil on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul Anix teavitab teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

Te kinnitate, et olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ning mõistate täielikult ja nõusute selgesõnaliselt, et Anix kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas toodud tingimustele.

 

 

 

X